Videoopptak fra Bodø bystyre

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 12.02.2009
Tidspunkt: Kl. 10.00

Dagsorden
Klikk her for å åpne Protokoll fra møtet
 
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS09/1 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling av kommunale anlegg.
PS09/2 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Kulturkvartalet - organisering i gjennomføringsfasen
PS09/3 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Forslag til Reguleringsplan for Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.
PS09/4 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Helhetlig parkeringspolitikk for Bodø sentrum
PS09/5 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Forslag til reguleringsendring og bebyggelsesplan for del av Oksebakken-Bremnes, GNR 28 BNR 43 m.fl.
PS09/6 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Oppstart kommunedelplan for kollektivtrafikken i Bodø
PS09/7 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Forslag til reguleringsplan for Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset)
PS09/8 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten. Opprettelse av Hålogalandsalmenningen og interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms som erstatter dagens Statsskog.
PS09/9 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Stamnettshavn Bodø. Bytutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler.
PS09/10 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet
PS09/11 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Bente Larsen - søkand om fritak
PS09/12 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Erlend Duesund (V) - søknad om fritak fra politiske verv
PS09/13 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Aasmund Karl Bjørkan - Søknad om fritak som meddommer tingretten
PS09/14 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Gunn Savstad - søknad om fritak som meddommer i lagmannsretten
PS09/15 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne STImuli-prosjektet - valg av styringsgruppe
PS09/16 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Marianne Moland (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS09/17 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Bodø kulturhus KF - valg av styre
PS09/18 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Valg av nytt varamedlem i kontrollutvalget
PS09/19 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Stortings- og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag.
PS09/20 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Lønn til rådmannen
PS09/21 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS
PS09/22 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Referatsaker
RS09/1 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Økt bosetting av flyktninger i 2009 - Anmodning fra IMDI
RS09/2 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Saksprotokoll - oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport selvkostområdene vann, avløp, slam og renovasjon
RS09/3 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Orientering om departementets vedtak om opphevning av reguleringsplan ogbebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn
PS09/23 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Interpellasjoner
FO09/1 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Om deltid, oppstart av prosjekt - Interpellasjon fra Marianne Øien (AP)
FO09/2 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Interpellasjon om etikk - politikere og styreverv
PS09/23 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne
Havnesaken
- Klikk her for å åpne Ordførers innlegg
- Klikk her for å åpne Rådmannens innlegg
PS09/25 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Salg av tomt til hotell - Tollbugata 5
PS09/26 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Ad sak - Salg av tomt til hotell - Tollbugata 5
PS09/27 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne - Bodø havn KF- Mulig medeier i Havnebygget AS. Bygging og utleie av bygg til hotellformål.
PS09/24 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Tiltakspakke for kommunesektoren. Forslag til disponering.
PS09/29 Klikk her for å åpne Klikk her for å åpne Oppnevning av styringsgruppe - AD Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler